Pentru a ne putea contacta via email aveti nevoie de un navigator care sa suporte JavaScript!

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITITIEI DE FRONTIERA IASI
Meniu
  Informatii generale
  Echipa manageriala
  Structura organizatorica
  Securizarea frontierei
  Colaborare institutionala
  Oferte educationale
  Informatii publice
  Purtatorul de cuvant
  Informatii utile
  Conditii calatorie
  Campanii de informare
  Petitii, sesizari, reclamatii
  Link-uri utile
Structura organizatorică
 

    Directorul școlii este subordonat nemijlocit Inspectorului General și iși desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea, desfășurarea și controlul procesului de învățământ, de starea disciplinară a personalului, de asigurarea capacității de acțiune în vederea realizării sarcinilor ce revin instituției și de cooperarea cu alte structuri.

InapoiSus

STRUCTURI CU ATRIBUȚII DIDACTICE ȘI DE ASIGURARE

    Catedra este entitatea structurală de bază a școlii, formată din totalitatea instructorilor de poliție, personalul didactic civil și personalul didactic auxiliar. Este condusă de către șeful de catedră și se subordonează directorului școlii.
    Sarcina de bază a catedrei constă în organizarea și desfășurarea învățământului, conform ariilor curriculare repartizate; realizarea scopurilor didactice și a obiectivelor pedagogice fixate; dezvoltarea și modernizarea bazei materiale; perfecționarea continuă a pregătirii de specialitate și pedagogice a personalului propriu.

    Compartimentul „Metodică – planificare și biblioteci” asigură planificarea, organizarea, coordonarea unitară, îndrumarea metodică și evidența procesului de învățământ din școală. Este condusă de către șeful de compartiment și se subordonează nemijlocit directorului școlii.

InapoiSus

    Compartimentul Secretariat asigură planificarea, organizarea, evidența și analiza activităților școlii; protecția informațiilor clasificate pe care le gestionează; evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea și transportul documentelor; gestionarea arhivei școlii; relațiile publice și cu publicul.;

InapoiSus

CONSILII ȘI COMISII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

    Consiliul de învățământ este alcătuit din conducerea școlii, totalitatea instructorilor de poliție, personalul didactic civil, ofițerii compartimentului "Metodică, planificare și biblioteci" si un număr corespunzător de cursanți din fiecare serie destudiu, aleși de către adunarea generală a acestora.
    Are rolul de a analiza problemele de bază ale activității de învățământ; de a propune măsurile necesare pentru îmbunătățirea conținutului metodic și didactic al procesului instructiv - educativ; de a evalua performanțele profesionale ale corpului didactic și de a propune recompensarea celor merituoși; de a analiza lacunele profesionale și abaterile disciplinare comise de către personalul didactic și de către cursanți și de a formula, în consecință, prpuneri legale directorului școlii.

    Consiliul grupei/clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care desfășoară activități de învățământ la clasa respectivă. Președintele Consiliului este îndrumatorul grupei/clasei. Consiliul grupei/clasei se întrunește la sfârșitul fiecărui trimestru/semestru/serie de curs și atunci când îndrumătorul de clasă socotește că este necesar să intervină pentru armonizarea cerințelor educaționale ale instructorilor de poliție și ale personalului didactic civil cu solicitările cursanților, evaluarea progresului școlar al cursanților, stimularea cursanților cu un ritm lent de învățare și organizarea de activități suplimentare pentru cursanții capabili de a obține rezultate școlare deosebite.

    Comisia metodica se constituie din personalul didactic, pe arii curriculare, pentru îndrumarea de specialitate a procesului de învățământ. Activitatea Comisiei este întemeiată pe acceptarea colegială a propunerilor, transferul de experiență, cunoștințe și abilități metodice și de specialitate între membrii săi.

InapoiSus

 
Despre noi
  Prezentare generala
  Istoricul scolii
  Evenimente
English (soon)
Cautare

Numar de urgenta
Noutati

_S.F.I.C.P.P.F. IASI © 2013
Acasa Harta site Forum Chat Contact
Internet Explorer Opera Mozilla Firefox Safari